Patti LaBelle

派翠西亚·路易丝·霍尔特–爱德华滋,艺名佩蒂·拉贝尔,美国歌手、词曲作家、演员、企业家。佩蒂于1960年代作为佩蒂拉贝尔与蓝色佳人合唱团的主唱开始她的事业。