Douglas Adams

 是一位英国广播剧作家、和音乐家,尤其以《银河系漫游指南》系列作品出名。这部作品以广播剧起家,后来发展成包括五本书的“三部曲”,拍成电视连续剧。亚当斯逝世后还拍成电影。亚当 ...更多>

电视剧

电影