Edda Magnason

埃达卡琳hjartardóTTIR magnason(出世在22八月1984)是瑞典歌手和作曲家,钢琴家和电影演员。她已经发行了两张专辑她自己,“埃达magnason”(2 ...更多>