VIP
客户端
登录

蒂姆·康

Tim Kang在旧金山湾区出生,毕业于加州大学柏克莱分校并取得政治学学士学位,毕业后在太平洋股票交易所工作,之后又在一家高科技公关公司担任过客户业务经理。 在工作期间他偶 ...更多>

电视剧

超感警探第七季 2014

饰演 Kimball Cho

超感警探第7季 2014

饰演 Kimball Cho

超感神探第7季 2014

饰演 Kimball Cho

超感警探第6季 2013

饰演 Kimball Cho

超感神探第5季 2012

饰演 Kimball Cho

超感神探第4季 2011

饰演 Kimball Cho

超感神探第3季 2010

饰演 Kimball Cho

超感神探第2季 2009

饰演 Kimball Cho

超感神探第1季 2008

饰演 Kimball Cho

电影

第一滴血4 2008

饰演 En-Joo